Kiti ya bokonzi na yo yesus eheleka makasi, nani akolongola…

Fórum de entreajuda
Colaborativo e gratuito
Somos 10333 membros, hoje

Idioma de origem

Idioma de destino (o mesmo em caso de revisão)


  • Lingala English

    Matwellnyirongo
    kiti ya bokonzi na yo yesus eheleka makasi, nani akolongola yotoko koka yo teba mpaka mikolo, ba maman bilengué décidéesya ko tombola kiti oyo ya bokonzi ya yaya yesuskiti ya bokonzi na yo yesus eheleka makasi, nani akolongola yotoko koka yo teba mpaka mikolo, ba maman bilengué décidéesya ko tombola kiti oyo ya bokonzi ya yaya yesuskiti ya bokonzi na yo yesus eheleka makasi, nani akolongola yotoko koka yo teba mpaka mikolo, ba maman bilengué décidéesya ko tombola kiti oyo ya bokonzi ya yaya yesuskiti ya bokonzi na yo yesus eheleka makasi, nani akolongola yotoko koka yo teba mpaka mikolo, ba maman bilengué décidéesya ko tombola kiti oyo ya bokonzi ya yaya yesuseh yaya fanda na yofanda na yo wumela seko na seko ×5to vota kutu teto pona kutu tewumela seko na sekoba polos kutu teba chapeaux kutu tewumela seko na seko

    16/10/2020 17:21
anular

A tradução em modo privado teria custado somente : 14.2 euros